Algemene voorwaarden De Online Techlady

Artikel 1 Definities
1. Saskia Veltenaar, De Online Techlady, gevestigd te Culemborg, onder naam Gewoon Saskia en KvK-nummer 56815700, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Saskia. Gewoon Saskia is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het bouwen van websites of het voorzien van online trainingen hierin, met behulp van het programma WordPress.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever. Daar wordt onder verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Saskia zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Saskia en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Saskia en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het bouwen van websites en het aanbieden van trainingen alsmede alle andere door Saskia ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht. Werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht zijn niet inbegrepen.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.DeOnlineTechlady.nl 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachtovereenkomsten, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Saskia waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Opdrachtgever.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Saskia in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Saskia is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Opdrachtgever. Saskia zal dergelijke wijzigingen tijdig voor inwerkingtreding bekendmaken bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever binnen de redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. Saskia is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Opdrachtgever, indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 Overeenkomst bouw website en/of online academie
1. Opdrachtgever kan telefonisch, via zoom of via e-mail contact opnemen met Saskia. Op basis van dit gesprek zal een opdrachtovereenkomst worden opgesteld door Saskia.
2. Overeenkomst tussen Saskia en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdrachtovereenkomst ondertekend retour heeft gezonden.
3. In deze Opdrachtovereenkomst wordt onder andere een omschrijving gegeven van de opdracht, het bedrag en de termijn van levering. Een Opdrachtovereenkomst geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4. Opdrachtgever heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om de opdrachtbevestiging te ondertekenen, hierna vervalt het aanbod van rechtswege.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de Opdrachtovereenkomst van Saskia dan maken zij geen deel uit van Overeenkomst, tenzij Saskia deze schriftelijk bevestigt.
6. Indien Saskia een Opdrachtbevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is deze Opdrachtbevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Saskia kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Opdrachtgever heeft, afhankelijk welk pakket wordt gekozen, recht op één, drie of vijf correctie rondes voordat de opdracht is afgerond. 

Artikel 4 Betaling website en/of online academie
1. In de opdrachtovereenkomst wordt het bedrag vastgesteld. Met acceptatie van de Opdrachtovereenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Betaling geschiedt middels overboeking op het rekeningnummer vermeld in de factuur.
2.Opdrachtgever dient binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst factuur een aanbetaling te doen van 50% van het gehele bedrag. Saskia zal niet beginnen met de opdracht voordat deze aanbetaling ontvangen is. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Saskia heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
3. De tweede factuur voor de overige 50% van het bedrag, welke maximaal één maand later na factuurdatum van eerste factuur, maar ten allen tijden vóór moment oplevering, dient eveneens binnen zeven (7) kalenderdagen te zijn voldaan. Zolang de betaling niet is ontvangen, zal Saskia de website niet overzetten op het account of de hosting maatschappij van Opdrachtgever.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Saskia onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 Overeenkomst training website en/of online academie
1. Saskia biedt ook trainingen aan: trainingen voor de bouw van een website, trainingen voor de online academie.
2. De trainingen onderscheiden zich in individuele- en groepstrainingen, waarbij een groep maximaal uit acht (8) personen bestaat.
3. Opdrachtgever kan zich op de Website inschrijven voor een training. Voor deze trainingen geldt dat Overeenkomst tot stand komt op het moment dat de betaling succesvol is verlopen.
4. In geval van de individuele training neemt Saskia achteraf telefonisch of per mail contact op om een datum vast te stellen.
5. In geval van groepstrainingen dient Opdrachtgever zelf een geschikte datum uit te kiezen waarop trainingen beschikbaar zijn. Deze data worden weergegeven voordat Overeenkomst tot stand komt.
6. Saskia kan niet garanderen dat alle content van Opdrachtgever binnen een training aan bod komt.
7. Indien, door welke omstandigheid dan ook, het niet meer mogelijk is om de training bij te wonen dient dit met inachtneming van (7) zeven werkdagen schriftelijk medegedeeld te worden aan Saskia.
8. Saskia en Opdrachtgever zullen in overleg kijken naar een nieuwe datum. Indien dit niet binnen de gestelde termijn wordt aangegeven, dan is dit niet mogelijk. Opdrachtgever kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.
9. Saskia behoudt zich het recht voor een training te annuleren en zal dit onverwijld aan Opdrachtgever doorgeven. Het reeds betaalde bedrag zal door Saskia aan Opdrachtgever worden gerestitueerd. Indien Opdrachtgever instemt met een vervangende training zal Saskia niet overgaan tot restitutie.

Artikel 6 Betaling training website en/of online academie
1. Betaling geschiedt bij inschrijving van de training middels iDeal. Indien Opdrachtgever de betaling niet online wil doen dient Opdrachtgever contact op te nemen met Saskia. Saskia zal dan een factuur sturen waarna Opdrachtgever het bedrag op de factuur dient over te boeken.
2. Het gehele bedrag dient vooraf betaald te zijn voordat de inschrijving bevestigd is.

Artikel 7 – Overeenkomst online trainingen
1. Het is mogelijk voor de Opdrachtgever om online trainingen via de website te bestellen. De Overeenkomst komt dan tot stand nadat de Opdrachtgever de online betaalprocedure volledig heeft afgerond. De Opdrachtgever ontvangt tevens een bevestiging van de geplaatste bestelling.
2. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure heeft de Opdrachtgever direct toegang tot en beschikt over de bestelde producten via eigen inlog op het platform.

Artikel 8 – Betaling online trainingen
Betaling voor de online training(en) geschiedt vooraf via betaling per iDeal.

Artikel 9 – Strippenkaart
1. Het is voor de Opdrachtgever mogelijk via de Website een strippenkaart aan te schaffen.
2. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW.
3. Op de Website staat expliciet vermeld welke Dienst(en), de hoeveelheid uren en de hoeveelheid strippen die bij de strippenkaart is inbegrepen.
4. De strippen worden per kwartier afgeboekt.
5. De niet-gebruikte strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.
6. De strippenkaart is alleen te gebruiken tijdens kantooruren, niet in weekenden of op feestdagen.
7. De strippenkaart is geldig voor 1 (zegge: één) jaar vanaf het moment van aankoop.
8. Betaling voor de strippenkaart geschiedt vooraf (online) via betaling per iDeal.

Artikel 10 – Licenties en onderhoudsovereenkomst
Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de Diensten van Saskia, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om te kiezen tussen het direct aanschaffen van een onderhoudsovereenkomst of gebruik te maken van de inbegrepen licenties:

  • Onderhoudsovereenkomst: de onderhoudsovereenkomst is een overeenkomst waarbij Saskia zich verbindt onderhoudswerkzaamheden en daarmee samenhangende werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de Opdrachtgever. De onderhoudsovereenkomst kan worden aangegaan voor een duur van 6 (zegge: zes) maanden of 12 (zegge: twaalf) maanden. Tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever, ten aanzien van een lopende onderhoudsovereenkomst, is niet mogelijk. Ieder der Partijen kan wel met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand voor het einde van de einddatum van de onderhoudsovereenkomst opzeggen. Een opzegging kan ook reeds eerder geschieden, maar zal alsnog pas van kracht worden wanneer de lopende onderhoudsovereenkomst tot einde komt (de oorspronkelijke einddatum). Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij geen tijdige opzegging zal de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde duur. Indien de Opdrachtgever dus een onderhoudsovereenkomst voor 6 (zegge: zes) maanden heeft aangeschaft en niet tijdig opzegt, dan zal de onderhoudsovereenkomst stilzwijgend worden verlengd voor weer 6 (zegge: zes) maanden. In een dergelijke situatie, zoals neergelegd in de voorgaande zinsnede, geldt wederom een opzegtermijn van één maand die op de nieuwe einddatum (van de verlengde onderhoudsovereenkomst) in werking zal treden. De onderhoudsovereenkomst zal vooraf worden gefactureerd.
  • Inbegrepen licenties: deze licenties zijn inbegrepen bij de specifieke dienstverlening die de Opdrachtgever heeft aangeschaft. Van belang is dat deze licenties enkel gelden voor een termijn van 1 (zegge: één jaar). Van belang is eveneens dat, in tegenstelling tot de onderhoudsovereenkomst, er geen updates en back-ups, etc. inbegrepen zijn. Na afloop van de termijn van 1 (zegge: één) jaar zullen de licenties door Saskia worden verwijderd. De verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij de Opdrachtgever om ofwel zelf licenties aan te schaffen dan wel over te stappen naar een onderhoudsovereenkomst, zoals neergelegd in artikel 10 lid 1 sub a, van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 – Uitvoering van Overeenkomst
1. Saskia zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft Saskia het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Saskia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van Overeenkomst, tijdig aan Saskia worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Saskia zijn verstrekt, heeft Saskia het recht de uitvoering van Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Saskia hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Saskia dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan Overeenkomst.

Artikel 12 – Wijziging van Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Saskia en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst overgaan.
2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Saskia op en is voor Opdrachtgever geen grond om Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Saskia en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 13 – Annulering en opzegging door de Opdrachtgever1.
Ten aanzien van de Overeenkomst bouw website en/of online academie geldt het navolgende: na ondertekening en retourzending van de opdrachtovereenkomst is het voor de Opdrachtgever niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
2. Ten aanzien van de Overeenkomst training website en/of online academie geldt het navolgende: zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is het voor de Opdrachtgever niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
3. Ten aanzien van de Overeenkomst online trainingen geldt het navolgende: zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is het voor de Opdrachtgever niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren.
4. Ingevolge het succesvol en volledig afronden van de (online) betaalprocedure voor de strippenkaart, is het voor de Opdrachtgever niet meer mogelijk deze Overeenkomst te annuleren.
5. De Opdrachtgever is wel gerechtigd de Overeenkomst bouw website en/of online academie tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij 30% van het volledige factuurbedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

Artikel 14 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst
1. Saskia is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Saskia goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in deze verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Saskia bevoegd Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtgever zijn uit Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Saskia gerechtigd Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 15 – Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de Opdrachtovereenkomst zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
2. Saskia heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de Opdrachtovereenkomst of Prijsopgave te herstellen. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Saskia mede te delen.
3. De wijze van betaling verschilt per Dienst. Voor de bouw van websites en online academies geschiedt betaling via factuur. In geval van website en online academie trainingen geschiedt betaling via betalingsdienst [iDEAL], voorafgaand. Ingeval van online trainingen geschiedt betaling tevens via betaaldienst [iDEAL], voorafgaand. Ingeval van het aanschaffen van een strippenkaart geschiedt betaling tevens via betaaldienst [iDEAL], voorafgaand. Zie artikelen 4,6, 8 en 9.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere melding van ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Indien Saskia besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 14.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat toeziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Saskia is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. Saskia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aan Opdrachtgever gecommuniceerde termijnen. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren.
3. Saskia is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Saskia verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Saskia om, als een door Saskia ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wilt beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Saskia is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade zoals: bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
5. Saskia is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 16.
6. Indien Saskia aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Saskia, waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van het handelen van Saskia.
7. De aansprakelijkheid van Saskia is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Saskia niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Saskia.
9. Dit artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 17 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Saskia, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van Saskia zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Saskia, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën/pandemieën, of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Saskia overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Saskia heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 18 – Garantie
1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt Saskia geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet onverlet.
3. De Opdrachtgever garandeert dat zij de producten en/of Diensten niet zal gebruiken:

  • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Saskia of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • In strijd met geldende wet- of regelgeving en/of
  • In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
  1. Saskia geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. 5. Saskia is dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.

Artikel 19 – Vertrouwelijkheid van gegevens
Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Saskia kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom
1. Saskia behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aan Saskia. Opdrachtgever zal Saskia vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 21 – Herroepingsrecht
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na totstandkoming.
2. Indien tijdig is herroepen, zal Saskia overgaan tot restitutie van het reeds betaalde bedrag. Saskia houdt een termijn aan van veertien (zegge: 14) kalenderdagen voor het terugbetalen.
3. Voor de online trainingen geldt het navolgende: daar de Opdrachtgever na het plaatsen van de bestelling direct toegang heeft tot en beschikt over de bestelde producten, zijn deze uitgesloten van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover Saskia met de nakoming is begonnen, en Opdrachtgever zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend Saskia de Overeenkomst onmiddellijk kan uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen. Opdrachtgever erkent hierbij dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.

Artikel 22 – Klachtenregeling
Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk binnen veertien (zegge: 14) kalenderdagen na ontdekking, te zenden aan saskia@deonlinetechlady.nl

Artikel 23 – Identiteit van Saskia
Saskia is bij de KvK geregistreerd onder nummer [56815700] en draagt Btw-identificatienummer NL001741013B45. Saskia is statutair gevestigd aan de Graanmolenweg 59 (4105 XD) te Culemborg.
Saskia is per e-mail te bereiken via saskia@deonlinetechlady.nl of telefonisch via +31-6 286 386 05

Artikel 24 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Saskia en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Saskia en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland.

Artikel 25 – Slotbepaling
Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij Opdrachtovereenkomst en er wordt naar verwezen op bestelformulieren.

Chat openen
1
Waar kan ik je mee helpen?
WhatsApp met De Online Techlady
Hoihoi! 👋
Heb je een vraag? Let me know!